Privacy Statement Delarange Cosmetics B.V.

Delarange Cosmetics B.V., gevestigd te Zeewolde (3899 AZ) aan de Edisonweg 36, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:             https://www.delarange.nl

Adres:                 Edisonweg 36, 3899 AZ Zeewolde

Tel:                      +31(0)36-5221354

Functionaris Gegevensbescherming: Erik van Westerveld.
Email adres functionaris gegevensbescherming: erik.vanwesterveld@delarange.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Delarange verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen en overige gegevens die u actief aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erik.vanwesterveld@delarange.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Delarange verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: uitvoering van de overeenkomst (uitbrengen offerte, correspondentie, dienstverlening). Dit doen wij na uw toestemming, en op basis van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Delarange neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Delarange) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delarange bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Delarange bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en, in principe, tot 2 jaar na afloop van de dienstverlening. U kunt te allen tijden verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens uit onze bestanden. Een verzoek daartoe richt u tot de functionaris gegevensbescherming: erik.vanwesterveld@delarange.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Delarange verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Delarange gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delarange en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar erik.vanwesterveld@delarange.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Delarange neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via erik.vanwesterveld@delarange.com.

Mei 2018